Εξόρυξη δεδομένων

Ηρακλής Βαρλάμης

Περιγραφή

Περιγραφή:

Το μάθημα της εξόρυξης δεδομένων ασχολείται με τη διαχείριση συλλογών δεδομένων και την εξαγωγή γνώσης από αυτές.


Στόχοι:

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της εξόρυξης δεδομένων/γνώσης παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές απαιτήσεις και αναγκές για την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Στα πλάισια του μαθήματος γίνεται εκτενής παρουσίαση αλγορίθμων εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης εξόρυξης γνώσης / μάθησης, όπως συσταδοποίηση (clustering), κατηγοριοποίηση (classification), κανόνες συσχέτισης (association rules). Επίσης γίνεται αναφορά στις κύριες τεχνικές οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων και την αξιοποίηση των λειτουργιών εξόρυξης γνώσης.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις