Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Καμαλάκης Θωμάς

Περιγραφή

Βασικές έννοιες των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Chat channel: https://chat.ditapps.hua.gr/channel/telecomsystems

Python repository: https://github.com/thomaskamalakis/telecomsystems

Ενότητες

Η έννοια του σήματος. Η έννοια του συστήματος. Πεδίο των συχνοτήτων. Μετασχηματισμός Fourier. Απόκριση συστημάτων. Ασύρματα και ενσύρματα κανάλια μετάδοσης. Θόρυβος στις τηλεπικοινωνίες. Ισχύς θορύβου. Προσθετικός θόρυβος. Λευκός θόρυβος. Θερμικός θόρυβος και θόρυβος βολής. Θόρυβος φάσης. Μετασχηματισμός θορύβου από τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Διανυσματικός χώρος. Απεικόνιση σημάτων με διανύσματα. Ανάλυση Gram-Schmidt. Σήματα βάσης. Παραδείγματα μονοδιάστατων, δυσδιάστατων και τρισδιάστατων σημάτων.

Διαμόρφωση κατά πλάτος. Στάθμες ενός σήματος PAM. Ισχύς ενός σήματος PAM. Πηλίκο σήμα-προς-θόρυβο. Πιθανότητα σφάλματος. Φασματική απόδοση.

Διαμόρφωση κατά φάση. Στάθμες ενός σήματος PSK. Ισχύς ενός σήματος PSK. Πηλίκο σήμα-προς-θόρυβο. Πιθανότητα σφάλματος. Φασματική απόδοση. Διαμόρφωση QAM.

Η ανάγκη για τις τεχνικές κωδικοποίησης. Γραμμικοί κώδικες. Μήτρες γεννήτορες κωδίκων. Σύνδρομο κώδικα. Κυκλικοί κώδικες. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις