Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα

Ηρακλής Βαρλάμης

Περιγραφή

Η εξόρυξη γνώσης από δεδομένα αφορά τη διαδικασία επιλογής, διερεύνησης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, με στόχο την ανακάλυψη προτύπων και κανόνων που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τα απλά δεδομένα σε χρήσιμη γνώση, η οποία είναι απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων σχεδόν σε κάθε οργανισμό.

Το μάθημα προσφέρει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την μετατροπή των δεδομένων σε επιχειρηματική ευφυΐα. Αυτό γίνεται σταδιακά: αρχικά με την παρουσίαση των βασικών τεχνικών που συναντούνται στη βιβλιογραφία, όπως η ταξινόμηση, η συσταδοποίηση, η εύρεση κανόνων συσχέτισης κλπ, στη συνέχεια με την πρακτική εφαρμογή των πιο δημοφιλών αλγορίθμων και τεχνικών σε σύνολα δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα και εμπορικών εφαρμογών και τέλος με τη μελέτη περιπτώσεων που παρουσιάζουν αυξημένο ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον στις μέρες μας.

Ημερολόγιο