Εφαρμοσμένη ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την αξιοποίηση ΣΓΠ

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται θεωρητικές έννοιες και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου εκπονούνται ασκήσεις οι οποίες στοχεύουν στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων για την ανάλυση γεωγραφικών φαινομένων μέσα από πρακτικές εφαρμογές στις οποίες αξιοποιείται η Γεωπληροφορική. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι Μ.Φ. είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να κατασκευάζουν ποικίλες μορφές χωρικών δεδομένων, να καθορίζουν στρατηγικές μοντελοποίησης και αναλυτικές διαδικασίες διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων, να εκτελούν τεχνικές χωρικής ανάλυσης με χρήση Σ.Γ.Π. καθώς και να εκτιμούν την αποτελεσματικότητα τους.

Ενδεικτικά το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία: Εμβάθυνση στα Σ.Γ.Π., χωρικά μοντέλα δεδομένων, χωρικοί μετασχηματισμοί, εξελιγμένες μέθοδοι εισαγωγής δεδομένων, εξελιγμένη απεικόνιση και ανάλυση του αναγλύφου, αναγνώριση χ

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις