Δυσκολίες μάθησης

Γεώργιος Τσίτσας

Περιγραφή

 Γενικές μαθησιακές δυσκολίες: Ορισμός, είδη και αιτίες των γενικών μαθησιακών δυσκολιών. Υποστήριξη ατόμων με γενικές μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Δυσκολίες σχετικές με τον προφορικό λόγο, το γραπτό λόγο, την αρίθμηση και τις αριθμητικές πράξεις. Διάγνωση και αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών. Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές κατά την εφηβεία, οι επιπτώσεις τους στη μάθηση και η αντιμετώπισή τους.   Προβλήματα μάθησης που σχετίζονται με κοινωνικο-οικονομικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.

Ημερολόγιο