Οι έννοιες της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής μεταβλητότητας