Επεκτάσεις ΒΔ

Τι υπάρχει πέρα από τις σχεσιακές ΒΔ

  • Αντικειμενοστραφή Μοντέλα,
  • Αποθήκες δεδομένων, εξόρυξη

Το μοντέλο Client / Server και Βάσεις Δεδομένων