Σχεδίαση Λογισμικού και Συστημάτων
 1. Μοντέλα Συμπεριφοράς (Μοντέλα Ροής Δεδομένων, Μοντέλα Μηχανής Καταστάσεων).
 2. Μοντέλα Αντικειμένων, Δομημένες Μέθοδοι.
 3. Συστήματα κρίσιμης ασφαλούς λειτουργίας.
 4. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση.
 5. Υλοποίηση Λογισμικού.
 6. Δομημένη αρχιτεκτονική.
 7. Αυτοματοποιημένη παραγωγή κώδικα.
 8. Συντήρηση εφαρμογών.
 9. Εργαλεία CASE.
 10. Σχεδιασμός Έργου (Σχεδιασμός και Χρονοπρογραμματισμός Έργου).
 11. Ραβδογράμματα και Δίκτυα Δραστηριοτήτων.
 12. Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες τεχνολογίας λογισμικού.
 13. Η γλώσσα UML. RUP και αντίστοιχα εργαλεία.
 14. Κρίσιμα Συστήματα - Προδιαγραφή Κρίσιμων Συστημάτων (Φερεγγυότητα και Αξιοπιστία).