Λογική σχεδίαση βάσης δεδομένων

Κατανόηση των διαφόρων μοντέλων σχεδίασης της ΒΔ

  • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ)
  • Σχεσιακό Μοντέλο
  • Κανονικοποίηση