Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες: αντικείμενα και κλάσεις και με τη δημιουργία και χρήση αντικειμένων.

Αφομοίωση σύνθετων εννοιών όπως ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.

Εξοικείωση με τη χρήση αφηρημένων κλάσεων και interfaces.