Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού

Μοντέλο Καταρράκτη, Σπειροειδές, Ορθολογική ενοποιημένη Διαδικασία κλπ.